W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukazała się monografia dr Magdaleny Kardach zatytułowana Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933-1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie. Monografia prezentuje badania nad literaturą i kulturą Prus Wschodnich w latach 1933–1945 w obszarze wpływów polityki kulturalnej uprawianej w polu napięć pomiędzy centrum Rzeszy Niemieckiej a prowincją Prus Wschodnich.

 Problem badawczy przedstawiony jest w planie analizy wschodniopruskiej mentalności, której rozumienie pokrywa się z antropologicznym pojęciem kultury pojmowanej jako rzeczywistość myślowa charakteryzująca daną wspólnotę ludzką w czasie i przestrzeni.
W studium podjęto próbę udzielenia zniuansowanych odpowiedzi na pytanie o przyczyny i źródła wschodniopruskiego fenomenu narodowego socjalizmu. Wyniki analizy procesów urzeczywistnianych na poziomie świadomie realizowanych działań społecznych, jak również zjawisk będących realizacją procesów zachodzących w sferze nieuświadomionej (mentalnej) rzucają nowe światło na problem relacji między ideologią i systemami autorytarnymi a przekształceniami zachodzącymi równolegle w sferze kultury.
Efekty poczynionych badań mogą stanowić wiedzę przydatną dla rozumienia i odpowiedniego, gdyż nieobarczonego poznanymi ryzykami, kształtowania mechanizmów kultury i życia społecznego w czasach współczesnych.

Więcej informacji na temat publikacji na →stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM

webmaster: Maciej Borkowski