Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się 38 numer czasopisma Studia Germanica Posnaniensia zatytułowany „Studien zur deutschen Grammatik – in memoriam Józef Darski (1941-2016)". Tom pod redakcją prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk, prof. UAM dra hab. Janusza Taborka, dr Marty Woźnickiej oraz mgra Michała Piosika poświęcony jest pamięci wybitnego poznańskiego germanisty i językoznawcy, Dziekana Wydziału Neofilologii w latach 2002-2008, prof. dra hab. Józefa Darskiego.


Tom ten zawiera artykuły polskich i zagranicznych (w tym z Niemiec, Norwegii i Japonii) badaczy, nawiązujące bezpośrednio do bogatego dorobku naukowego prof. Darskiego i wykorzystujące jako punkt wyjścia stworzony przez niego nowatorski model analizy lingwistycznej, który od wielu lat z powodzeniem stosowany jest w licznych (kontrastywnych) badaniach morfosyntaktycznych, także w ujęciu diachronicznym.

Wszystkie artykuły dostępne są na stronie internetowej SGP: → link

Życzymy miłej i inspirującej lektury!

webmaster: Maciej Borkowski