Wykłady dra Hagena Hirschmanna (HU Berlin)

Dwa wykłady otwarte wygłosi w tym tygodniu w IFG dr Hagen Hirschmann (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie). Pierwszy wykład pt. „Zur Klassifikation und Variation von Modifikatoren im Deutschen” wygłoszony zostanie 24 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 11:45, a drugi pt. „Einführung in die Arbeit mit Lernerkorpora” 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 10:00.

Obydwa wykłady odbędą się w sali wykładowej w C-3 i inaugurują cykl wykładów CoLLeg (Corpus-Linguistik - Lexik - Grammatik) organizowane przez Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego. W ramach wizyty w Instytucie Filologii Germańskiej dr Hagen Hirschmann przeprowadzi także zajęcia ze studentami III roku BA.

Dr Hagen Hirschmann jest pracownikiem Katedry Morfologii i Lingwistyki Korpusowej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Zajmuje się gramatyką języka niemieckiego, modelowaniem składni, korpusami uczniowskimi i diachronicznymi. Jest autorem monografii Modifikatoren im Deutschen. Ihre Klassifizierung und varietätenspezifische Verwendung.

webmaster: Maciej Borkowski