2015: Maciej Mackiewicz (23.04.2015)

Dnia 23 kwietnia 2015 r. Rada Wydziału Neofilogii UAM w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Maciejowi Mackiewiczowi z Instytutu Filologii Germańskiej UAM.

Dr hab. Maciej Mackiewicz jest członkiem Zakładu Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia zatytułowana "Interkulturelle Motivation im Fremdsprachenunterricht: eine komparative Studie zu Deutsch als Fremdsprache in Polen und den USA".

 

webmaster: Maciej Borkowski