Informacja o stypendiach

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni doktoranci.

W jaki sposób są składane wnioski o stypendium?

O przyznanie stypendium danemu studentowi wnioskuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rada wydziału), a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej - senat uczelni. Rektor uczelni przedstawia Ministrowi ww. wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2009 r. Wnioski przekazane w terminie późniejszym są pozostawiane bez rozpoznania.
W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, wniosek o przyznanie stypendium przekazuje Ministrowi Rektor uczelni, w której student rozpoczął te studia.

Jakie są warunki otrzymania stypendium?

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)    zaliczył kolejny rok studiów;
2)    nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
3)    posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową:
4)    uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
a)    4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
b)    4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
c)    5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;

Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności:
•    pracę w kole naukowym,
•    pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych,
•    współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
•    publikacje, dzieła artystyczne,
•    opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
•    udział w konferencjach naukowych,
•    udział w konkursach i festiwalach,
•    nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
•    studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
•    studia równoległe na drugim kierunku studiów
•    praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
•    certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zaliczył kolejny rok studiów;
2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Za wysoki wynik sportowy uważa się:
•    udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
•    zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
•    zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Czy każda osoba, która spełnia warunki otrzymania stypendium uzyska to wyróżnienie?
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa, Minister będzie miał prawo dokonania dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu.
Jaki jest termin przyznania stypendium?
Stypendia przyznawane są w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

W jaki sposób są wypłacane stypendia?
Stypendia ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2009/2010 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

Odpowiednie wzory wniosków i wymagane załączniki znaleźć można na stronie www.nauka.gov.pl

2. Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki – DAAD (www.daad.pl)

a) Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów:
Cel: uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego)
Czas trwania: 3-4 tygodnie
Wysokość stypendium: 850 euro + ryczałt na podróż
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych
Limit wieku kandydatów: nie ma
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2009 (decyduje data wpłynięcia wniosku)
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawiera:
(Prosimy złożyć_ dokumenty w jednym egzemplarzu w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD dostępny w Internecie na stronie
http://www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html#headline_0_7
2. Uzupełnienie formularza – wybrane kursy.
3. Szczegółowy _życiorys (CV).
4. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
5. Opinia od nauczyciela akademickiego z macierzystej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie:
www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc
6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim. Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF lub zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy posiadaj_ certyfikat ZMP lub Goethe-Zertifikat B2 lub C1 dołączają do wniosku tylko jego kserokopię.
Uwaga:
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
Osoby, które otrzymały już stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego nie mogą ubiegać się o to stypendium ponownie.
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Po wstępnej kwalifikacji wszyscy kandydaci otrzymają w połowie lutego 2010 list informujący o jej wynikach. Wszystkie wnioski pozytywnie ocenione przez komisję będą przesłane do Bonn. Tam zostanie podjęta ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium. Pisemne informacje o wynikach rekrutacji dotrą do kandydatów z Bonn w kwietniu/maju 2010.
b) Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku:
Cel: pobyt na niemieckiej uczelni w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej, składanej na macierzystej uczelni
Czas trwania stypendium: 1 do 3 miesięcy w okresie od czerwca do grudnia 2009 (początek stypendium zawsze od 1 danego miesiąca)
Wysokość stypendium: 650 euro miesięcznie + dodatkowe świadczenia
Kandydaci:   wysoko wykwalifikowani studenci, którzy w momencie rozpoczęcia stypendium znajdują się na ostatnim roku studiów
Limit wieku kandydatów: nie ma
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2010
Wymagane wnioski są również dostępne na stronie www.daad.pl. Studenci znajda tam odpowiednie formularze i stawiane wymagania.
c) Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich:
Cel: nawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, poznanie niemieckich instytutów naukowych, zakładów przemysłowych, firm i instytucji publicznych
Czas trwania: 7 do 12 dni
Wysokość stypendium: 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.Przyznane stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie. DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne). Stypendium przysługuje też jednemu nauczycielowi akademickiemu.
Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz nauczyciel akademicki
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września)
Warunki uzyskania stypendium:
• Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
• Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi partnerami/instytucjami, które zostaną odwiedzone (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne w kilku niemieckich miastach).
• Podróż musi prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch róŜnych miast/miejscowości.
Przyznanie stypendium:
• Decyzję o przyznaniu stypendium na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z opiekunem grupy lub dziekanem danego wydziału. Przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić kwestię, kto jest uprawniony do reprezentowania uczelni i do podpisania umowy z DAAD.
• 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane grupie przed rozpoczęciem podróży.
• Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z podróży w języku niemieckim. Sprawozdanie to powinno zawierać: listę uczestników podróży, przebieg podróŜy oraz opis konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
• Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
1. Formularz DAAD („Studienreisen polnischer Studentengruppen“ dostępny na stronie: www.daad.pl).
2. Lista uczestników wraz z informacjami o ich znajomości języka (niemieckiego lub angielskiego) oraz wykształceniu (na formularzu).
3. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróŜy (w dowolnej formie w języku niemieckim).
4. Tabelaryczne przedstawienie czasu i miejsc pobytu.
5. Wyszczególnienie nawiązanych przed wyjazdem kontaktów z niemieckimi partnerami (na formularzu) oraz kopie oficjalnych zaproszeń podających czas, miejsce i charakter spotkania (zaproszenia przesłane przez e-mail powinny zawierać dane osoby zapraszającej - imię, nazwisko, instytucja, adres, tel.).
Uwaga:
• Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch kolejnych
latach.
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
• Jeżeli zamierzeniem podróŜy jest pobyt tylko w jednym miejscu w Niemczech w celu
przeprowadzenia wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, konieczne jest złożenie w DAAD w Bonn (Referat 224) wniosku o stypendium na „Praktyki studenckie”
(„Studienpraktika”) przez niemieckiego partnera. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.daad.de - Infos für Ausländer - Download.

3. LLP – Erasmus

Aby móc skorzystać ze stypendium, należy być studentem uczelni biorącej udział w programie i studiować w trybie prowadzącym do uzyskania dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra, doktora) oraz mieć ukończony pierwszy rok studiów. Najpierw trzeba skontaktować się z uczelnianym koordynatorem na macierzystej uczelni. W większości polskich szkół wyższych selekcja odbywa się wczesną wiosną. Najczęściej stosowanymi kryteriami są wyniki w nauce i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą.

Koordynacją Programu Erasmus w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczegółowe informacje na temat zasad działania programu są również zamieszczane na stronach Komisji Europejskiej (http://europa.eu.int/comm/education/erasmus.html) oraz Technical Assistance Office w Brukseli (http://www.socrates-youth.be).

Studenci zainteresowani wyjazdem w roku akademickim 2009/2010 powinni już teraz składać stosowne dokumenty. W zależności od uczelni termin upływa na przełomie lutego/marca.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.socrates.org.pl

4. Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta :

Niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.humboldt-foundation.de.

5. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie:

Towarzystwo powołane do wspierania nauki, wymiany handlowej i kulturalnej między Polską i Niemcami. Oferuje studia na jednym z niemieckich uniwersytetów wskazanych przez kandydata lub w wybranych ośrodkach współpracujących z towarzystwem (m.in. Akwizgran, Berlin, Bonn, Bochum, Drezno, Düsseldorf, Hamburg, Jena, Kilonia, Monachium) nieprowadzące do uzyskania tytułu naukowego.

Są to stypendia semestralne dla studentów III, IV lub V roku wszystkich kierunków. W programie mogą również uczestniczyć słuchacze studiów doktoranckich, pracownicy naukowi krajowych wyższych uczelni, osoby pracujące nad doktoratem (także asystenci i inne osoby pracujące nad doktoratem). Wyjątek stanowią studenci kierunków medycznych, którzy mogą uzyskać stypendium dopiero po ukończeniu V roku w Polsce. Studenci kierunków artystycznych muszą sami znaleźć miejsce studiów – jest to spowodowane specyfiką uczelni artystycznych w Niemczech. Limit wieku: 32 lata. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego.
Studenci otrzymują miesięczne stypendium, mają zapewnione bezpłatne mieszkanie, ubezpieczenie lekarskie, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w organizacji pobytu i nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych. W celu uzyskania formularzy zgłoszeniowych należy nadesłać na adres Towarzystwa zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem. Formularze mogą być też bez ograniczeń kopiowane. Na podstawie otrzymanych podań Komisja Kwalifikacyjna PNTA zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną (prowadzoną w języku niemieckim i polskim).Termin składania podań na semestr zimowy upływa 31 marca.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.uj.edu.pl/PNTA.

6. Stypendium Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin)

Biblioteka Państwowa w Berlinie – Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego swoją ofertę stypendialną kieruje przede wszystkim do naukowców zza granicy posiadających tytuł magistra lub doktora, którzy pragnęliby skorzystać z jej bogatych zbiorów oraz nawiązać kontakty naukowe na terenie Niemiec.

Ze stypendium w wysokości 900-1200 € korzystać można przez okres jednego do trzech miesięcy zależnie od przedłożonego planu pracy.

Terminem, do którego należy złożyć podanie składające się m.in. z wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Biblioteki, życiorysu, listy publikacji i dwóch opinii naukowych, jest każdorazowo 30 września roku poprzedzającego rok, w którym kandydat chciałby uzyskać stypendium.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dla wnioskodawców znajdują się na stronie:

http://staatsbibliothek-berlin.de/ueber-uns/beruf-und-karriere/stipendien.html

7. Stypendium biblioteki im. Księcia Augusta w Wolfenbüttel (Dolna Saksonia)

Biblioteka im. Księcia Augusta funduje corocznie stypendia badawcze dla naukowców pragnących przeprowadzić na miejscu kwerendę. Oferta Herzog August Bibliothek skierowana jest przede wszystkim do mediewistów i badaczy wczesnych czasów nowożytnych zarówno z Niemiec jak i z zagranicy, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora.

2-10-ciomiesięczne stypendium w wysokości 1050-1600 € związane jest z pobytem w Wolfenbüttel (instytucja oferuje pobyt w domach gościnnych) i pracą naukową na rzecz biblioteki.

Podania na rok 2011 oceniane będą latem roku 2010. Szczegółowe informacje na temat formy podania oraz terminu nadsyłania wniosków można uzyskać zwracając się do pani dr Gillian Bepler:

Herzog August Bibliothek
Frau Dr. Gillian Bepler
Postfach 13 64
D - 38299 Wolfenbüttel
Tel.: 05331/808-208
Fax: 05331/808-266
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej biblioteki wymieniono również szereg innych ciekawych stypendiów fundowanych przez niemieckie biblioteki:

http://www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm

8. Stypendia badawcze Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt

Naukowcom z Polski i z Niemiec pragnącym odbyć kwerendę w Darmstadt Instytut co roku oferuje cztery stypendia badawcze, umożliwiające m.in. korzystanie z jego bogatych zasobów bibliotecznych. Badania Instytutu koncentrują się wokół historii i kultury polskiej a także stosunków polsko-niemieckich.

O cztero- do sześciotygodniowy pobyt w Darmstadt ubiegać się mogą osoby ze stopniem doktora i doktoranci oraz wybitni studenci przygotowujący swoje prace dyplomowe. Wysokość stypendium wynosi odpowiednio 1500 i 1100 €.

Podania zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy, życiorys, kopie dotychczasowych dyplomów, jedną lub dwie opinie naukowe, listę publikacji oraz szkic projektu naukowego należy nadsyłać zazwyczaj do końca roku poprzedzającego rok, w którym planuje się pobyt badawczy w Darmstadt.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://www.deutsches-polen-institut.de/Service/Stipendien/index.php

9. Stypendia zagraniczne KOLUMB Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W ramach Programu KOLUMB Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje corocznie stypendia najlepszym spośród młodych naukowców ze stopniem doktora. O 6-12 miesięczny staż podoktorski w wybranym przez siebie ośrodku naukowym ubiegać mogą się osoby, które tytuł doktora uzyskały nie wcześniej niż przed czterema laty w momencie składania wniosku stypendialnego.

Wnioski ocenia się na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów oraz przedstawionego przez nich planu pracy, jaki mają zamiar realizować w ośrodku zagranicznym. Wysokość stypendium odpowiada wysokości wynagrodzenia na stanowisku postdoc w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi średnio 3500 € lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Termin składania wniosków na wyjazdy w roku 2011 to 15.10.2010.

Podanie o stypendium w Programie KOLUMB  powinno składać się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego, tabelarycznego curriculum vitae, opisu badań naukowych prowadzonych po uzyskaniu stopnia doktora, opisu projektu badawczego z uzasadnieniem celowości odbycia stażu we wskazanym ośrodku, listu zapraszającego od instytucji zagranicznej, w której kandydat zamierza prowadzić badania, krótkiej charakterystyki ośrodka badawczego, w którym kandydat zamierza odbyć staż wraz z opisem osiągnięć naukowych osoby zapraszającej, listy publikacji z wyszczególnieniem trzech, które kandydat uważa za najważniejsze, trzech najważniejszych publikacje w wersji elektronicznej, kopii dyplomu doktorskiego.

Szczegółowych informacji udziela pani  u Magdalena Zuberek-Wąsińska,
tel. (0 22) 845-95-20,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji oraz inne oferty stypendialne Fundacji na stronie:

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia

10. Fundacja Adamas  (Adamas Stiftung)

Celem założonej w roku 1996 fundacji jest inicjowanie i wspieranie istniejących projektów naukowych i literackich zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi i niemiecko-greckimi. Dofinansowanie Fundacji Adamas może objąć zarówno kwerendę biblioteczną, pobyt badawczy za granicą jak i publikację pracy naukowej.

Podanie o dofinansowanie projektu powinno zawierać curriculum vitae, bibliografię (przy projektach naukowych), opis projektu oraz opinię naukową. W przypadku wniosku o dofinansowanie publikacji do podania należy dołączyć kosztorys publikacji w wybranym wydawnictwie.

Wnioski należy kierować drogą pocztową na adres przewodniczącego fundacji do 31 sierpnia każdego roku.

Obecnym przewodniczącym Fundacji Adamas jest profesor Karol Sauerland.

Prof. dr hab. Karol Sauerland
ul. Nowogrodzka 23 m 6
PL-00-511  Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

webmaster: Maciej Borkowski