2016: Marek RAJCH (20.02.2016)

Rada Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu uchwałą z dnia 20 lutego 2016 r. nadała doktorowi Markowi Rajchowi z Zakładu  Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich w Instytucie Filologii Germańskiej UAM stopień naukowy doktora habilitowanego.

Podstawą nadania dr. hab. Markowi Rajchowi stopnia naukowego w zakresie literaturoznawstwa była monografia zatytułowana "Unsere andersartige Kulturpolitik. Zensur und Litertaur in der DDR und in der Volksrepublik Polen", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu.

webmaster: Maciej Borkowski