Kursy dla dzieci

Kursy dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (klasy 1-3):

Kursy dla tej grupy wiekowej realizowane są w myśl zasady „nauka przez zabawę". Słownictwo oraz struktury gramatyczne i składniowe dzieci przyswajają sobie niejako przy okazji – biorąc udział w zabawach, ucząc się wierszyków i rymowanek, śpiewając piosenki, rozwiązując zadania i łamigłówki oraz wchodząc w interakcje z nauczycielem i innymi dziećmi. Dziecko doświadcza w ten sposób autentycznej, odpowiedniej do jego wieku i fazy rozwoju sytuacji komunikacyjnej i uczy się sobie w niej radzić także w języku obcym. Dzieci mają możliwość swobodnego poruszania się po sali oraz poznawania języka wszystkimi zmysłami (nie tylko słuchem), co wspomaga proces zapamiętywania i czyni naukę przyjemną i naturalną. Zajęcia od początku prowadzone są w języku niemieckim, w przypadku grup całkowicie początkujących przy (początkowym) współudziale drugiego nauczyciela, mówiącego do dzieci po polsku. Serdecznie zapraszamy!

Kursy dla dzieci szkolnych (klasy 4-6)

Punktem wyjścia dla kursów adresowanych do dzieci szkolnych są tematy, słownictwo i materiał gramatyczny objęty podstawą programową dla przedmiotu język obcy nowożytny w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Celem naszych kursów jest powtórzenie, uzupełnienie i zautomatyzowanie tego materiału, a następnie poszerzenie go o nowe struktury składniowe i nowe słownictwo, które w kolejnej fazie stosować będziemy w praktyce (w mowie i piśmie), ucząc tym samym dzieci radzenia sobie w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Od początku zachęcamy dzieci do mówienia po niemiecku i wspieramy je w przypadku obaw z tym związanych. Ponadto na zajęciach łączymy tradycyjną szkolną naukę (uczenie się słówek, czytanie, pisanie po niemiecku) z elementami zabawy i rywalizacji, proponując uczniom m.in. konkursy, łamigłówki i quizy – oczywiście wszystko w języku niemieckim! Serdecznie zapraszamy!

webmaster: Maciej Borkowski