Publikacja „Wissenschaften und ihr Dialog. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen"

Z początkiem grudnia 2022 r.  w renomowanym wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht ukazała się monografia pod redakcją dr hab. Magdaleny Pieklarz-Thien (Uniwersytet w Białymstoku) i dra Sebastiana Chudaka Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych poświęcona zagadnieniom dialogu interdyscyplinarnego w obszarze glottodydaktyki. Publikacja ta stanowi znaczący wkład w rozważania w zakresie relacji tej dyscypliny z innymi pokrewnymi jej dziedzinami naukowymi. 

Glottodydaktyka jako stosunkowo młoda nauka integracyjna oraz dyscyplina pogranicza potrzebuje refleksji na własny temat i w związku z tym powinna pochylać się nad licznymi kwestiami metanaukowymi z zakresu tożsamości i zadań dziedziny, perspektyw jej rozwoju, specjalizacji jej poddziedzin (jak np. lingwistyka w glottodydaktyce) oraz relacji z dyscyplinami pokrewnymi.

Opublikowana monografia ma na celu kontynuację prowadzonej od dawna dyskusji polemicznej o interdyscyplinarnych relacjach w zakresie, jakby nie było, wrażliwego współistnienia licznych nauk w glottodydaktyce, rozumianej jako autonomiczna i interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, definiująca specyficzny dla siebie przedmiot badań, pytania i cele badawcze oraz posiadająca własny aparat pojęciowy i adekwatną do przedmiotu badań metodologię. Współistnienie to ma rację bytu tylko na zasadzie równouprawnienia, które wyraża się we wzajemnym korzystaniu z ustaleń i wyników badań oraz szacunku i akceptacji. Istotność kontynuacji refleksji w tym zakresie uzasadnia przede wszystkim fakt, iż glottodydaktyka jako dyscyplina naukowa nie została jeszcze wystarczająco dokładnie opisana, wiele kwestii nie zostało jeszcze należycie sformułowanych i adekwatnie rozwiązanych.

Zebrane w tomie teksty są przyczynkiem do działań metapoznawczych i transferencyjnych podejmowanych ku definiowaniu glottodydaktyki jako nauki i wyjaśnianiu oraz akcentowaniu jej specyfiki epistologicznej. Metanaukowa refleksja w zakresie dialogu interdyscyplinarnego w glottodydaktyce jest nieodzowna, zarówno na płaszczyźnie teoriopoznawczej, jak i w sferze działalności praktycznej glottodydaktyki (kształcenie językowe). Refleksja ta jest fundamentem i punktem wyjścia do rozwiązywania złożonych i wielowątkowych pytań badawczych każdej interdyscyplinarnej i integracyjnej dziedziny naukowej. Bez wglądu w interdyscyplinarny charakter glottodydaktyki, akceptacji jej osadzenia na styku wielu nauk i tym samym uwzględnienia glottodydaktycznie istotnych ustaleń i dokonań dziedzin jej pokrewnych nie jest możliwym prowadzenie badań w oparciu o holistyczną, wielowymiarową i spójną koncepcję zjawiska jakim jest nauczanie i uczenie się języków obcych.

Zapraszamy do lektury tomu „Wissenschaften und ihr Dialog. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen", który dostępny jest także w formacie open access na stronie internetowej wydawnictwa: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/detail/index/sArticle/57170!

webmaster: Maciej Borkowski