XXVIII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXVIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

- historia i teoria literatury;
- wiedza o współczesnej kulturze;
- Varsaviana;
- historia najnowsza;
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2022, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.  Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

- jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
- jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
- jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
- krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
- dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
- kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
- wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2023 roku na adres:
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.otwarta.org 

Załączniki:

Wzór zaświadczenia - Konkurs im. J. J. Lipskiego → PDF

Formularz zgłoszenia - Konkurs im. J. J. Lipskiego →. PDF

Lista laureatów i laureatek XXVII edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego → PDF

Ogłoszenie o XXVIII edycji konkursu im. JJL→ PDF

Regulamin KJJL → PDF

webmaster: Maciej Borkowski