Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen"

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia zbiorowa poświęcona centralnemu elementowi układu glottodydaktycznego, tj. uczniowi. Teksty zawarte w publikacji to przyczynek do dyskusji na temat pedagogicznego paradygmatu „Lernerorientierung", który wpływa na kształt współczesnej dydaktyki języków obcych już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ich autorzy podejmują różnorodne tematy z pogranicza dydaktyki języków obcych i jej dyscyplin pokrewnych, jak np. językoznawstwa, dydaktyki ogólnej, pedagogiki, metodyki, psychologii czy badań nad komunikacją interkulturową. Podkreślają tym samym jej interdyscyplinarny i wielowymiarowy charakter.

Tom powstał z okazji siedemdziesiątych urodzin wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego, pani prof. dr hab. Kazimiery Myczko. Pani Profesor podejmowała w swoich licznych pracach wiele różnorodnych zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych. Spoiwem ich, a tym samym cechą charakterystyczną jej dorobku jest przede wszystkim antropologiczne spojrzenie na proces dydaktyczny, w którego centrum jest osoba ucznia, jego podmiotowe właściwości i indywidualna aktywność. Prowadzone przez nią rozważania i badania w zakresie aktywizacji, indywidualizacji, autoewaluacji, autonomii, świadomości komunikacyjnej, kognitywnej teorii uczenia się czy kompetencji interkulturowej wzbogacają polską współczesną myśl glottodydaktyczną, a w szczególności wspomniany wyżej nurt zorientowany na ucznia w glottodydaktyce.

Przekazanie Jubilatce tomu oraz listu gratulacyjnego od Dyrekcji i pracowników IFG odbyło się 29.01.2021.

Informacje o publikacji na stronie wydawnictwa: www.peterlang.com

webmaster: Maciej Borkowski