Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się"

Pod koniec grudnia 2020 r. został opublikowany kolejny numer czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Neofilolog" pod redakcją prof. UAM dr hab. Magdaleny Aleksandrzak (ILS), dra Sebastiana Chudaka (IFG) i dr Joanny Góreckiej (IFRom).

Zgromadzone w nim artykuły wpisują się w dwa kręgi tematyczne. Pierwszy z nich obejmuje badania postaw, wyobrażeń i oczekiwań uczących się, w powiązaniu z ich decyzjami dotyczącymi wyboru języka poznawanego w szkole średniej lub wiodącego w ramach studiów filologicznych.

Szerokie i niejednoznaczne znaczeniowo pojęcie postawy obejmujące, w zależności od przyjętej definicji terminu, komponenty poznawcze, afektywne, oceniające, behawioralne i motywacyjne jest często przywoływane w rozważaniach glottodydaktycznych. Wpływ indywidualnej postawy wobec nauczanego języka obcego na decyzje i działania jednostki związane z jej edukacją językową wydaje się zatem bezsprzeczny i stanowi interesujący obszar w nurcie badań akcentujących podmiotowość ucznia.

W drugi obszar tematyczny wpisują się teksty dotyczące podejmowanego już wielokrotnie na łamach „Neofilologa" zagadnienia, jakim jest przygotowywanie uczniów i studentów do komunikacji obcojęzycznej. Kompetencja międzykulturowa należy do kompetencji miękkich, których znaczenie podkreśla się w dokumentach opisujących cele kształcenia językowego, są one też ważne w codziennej praktyce instytucji działających w otoczeniu wielokulturowym. Także w kształceniu akademickim obserwuje się zwiększony nacisk na włączanie do programów nauczania aktywności stymulujących zdobywanie wiedzy, rozwój sprawności i kształtowanie postaw pożądanych w trakcie spotkań międzykulturowych. Teksty zawarte w niniejszym tomie (w tym artykuł prof. UAM dra hab. Macieja Mackiewicza i dra Sebastiana Chudaka prezentujący wyniki zrealizowanego przy ich udziale w latach 2015-2018 projektu Connect: https://weconnecteurope.eu) przybliżają wyniki badań glottodydaktycznych nad zjawiskiem interkulturowości, w których respondenci, studenci kierunków filologicznych, przyjmowali rozmaite role: świadomego analityka, badacza przeprowadzającego wywiad narracyjny, czy też etnografa językowego.

Czasopismo jest dostępne na platformie Pressto:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1732

Zapraszamy do lektury!

webmaster: Maciej Borkowski