Nadanie stopnia naukowego dr Kornelii Kucharskiej

19 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr Kornelii Kucharskiej zatytułowanej Kollokationen im Deutschen und im Polnischen aus lexikografischer Sicht. Promotorem pracy jest prof. UAM dr hab. Janusz Taborek z Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w IFG. 27 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Neofilologii UAM nadała dr Kucharskiej stopień naukowy doktora nauk humanistycznech w zakresie językoznawstwa germańskiego.

Recezentkami w przewodzie doktorskim były prof. dr hab. Ewa Żebrowska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. UAM dr hab. Czesława Schatte. Częścią pracy jest KOLL, słownik kolokacji niemiecko-polski dostępny online.

Dr Kornelia Kucharska odbyła studia I i II stopnia filologii germańskiej w Instytucie Filologii Germańskiej UAM oraz była słuchaczką Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Neofilologii UAM.

 

webmaster: Maciej Borkowski