Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

 

  1. 1.   INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:

 

1)     Wydziału Anglistyki,

2)     Wydziału Biologii,

3)     Wydziału Chemii,

4)     Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,

5)     Wydziału Fizyki,

6)     Wydziału Historycznego,

7)     Wydziału Matematyki i Informatyki,

8)     Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,

9)     Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,

10) Wydziału Nauk Społecznych,

11) Wydziału Neofilologii,

12) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,

13) Wydziału Prawa i Administracji,

14) Wydziału Studiów Edukacyjnych,

15) Wydziału Teologicznego,

16) Instytutu Kultury Europejskiej,

17) Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,

18) Collegium Polonicum w Słubicach.

 

  1. 2.   PODSTAWA PRAWNA

 

1)   Art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),

2)   Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ….. 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (PROJEKT),

3)   Zarządzenie Nr …./2017/2018 Rektora UAM z dnia ….. 2018 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów (PROJEKT)

 

  1. 3.   ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2018/2019

 

1)     Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

2)     Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

3)     Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

4)     Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów. W roku akademickim 2018/2019 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.

5)     Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:

a) Pierwsza pomoc,

b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,

c) Ochrona przeciwpożarowa,

d) Elementy prawa pracy.

6)     Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

7)     Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.

8)     Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:

a)   uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2018 r.,

b)  czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

9)     Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:

a)   uruchomienie Szkolenia: 18 marca 2019 r.,

b)  czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

 

  1. 4.    INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:

 

1)     Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 15 listopada 2018 r.;

2)     Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.;

3)     Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:

 

1)     Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 18 marca 2019 r.;

2)     Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.;

3)     Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

 

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

 

  1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
  2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                Dział Nauczania

  25 września 2018 r.

webmaster: Maciej Borkowski