Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Szanowni Państwo!

W dniu 18 grudnia 2017 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu z języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

- języka angielskiego,

- języka francuskiego,

- języka hiszpańskiego,

- języka niemieckiego,

- języka rosyjskiego,

- języka włoskiego.

 

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Należy wejść na stronę: http:// testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
  4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.

 

Termin wykonania testu poziomującego:

Od 18 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.

 

Dodatkowe informacje na temat testów poziomujących:

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentowi żetonu z danego języka na odpowiednim poziomie.

Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. 

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia
ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego. 

 

Test składa się ze 100 zadań, za każde zadanie można otrzymać 1 punkt, czyli maksymalnie 100 punktów za test.

 

Po ukończeniu testu poziomującego student otrzyma informację o poziomie znajomości języka obcego
(wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów: A0, A1, A2, B1, B2.1, B2.2). Uwaga! Student, który deklaruje naukę języka od poziomu A0 (od podstaw) zaznacza na teście jedną odpowiedź i zamyka test celem nadania żetonu na poziomie A0.

Student rozpocznie od II semestru zajęcia z lektoratu na poziomie wynikającym z uzyskanego w czasie testu poziomującego wyniku. Niezależnie od wyniku testu student zobowiązany jest do uczestnictwa w lektoracie przez 4 semestry zgodnie z programem studiów. Lektorat zakończy się egzaminem.

 

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

 

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest na dzień 8 lutego 2018 r. (od godz. 9:00)
i będzie dostępna do 4 marca 2018 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

 

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

 

18 grudnia 2017 r.

Dział Nauczania

webmaster: Maciej Borkowski