Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2017/2018

Celem studiów magisterskich o specjalności filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom specjalności filologia germańska podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności.
Program studiów magisterskich obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oferujemy studentom II roku MA zajęcia z języka niemieckiego specjalistycznego (język prawa, biznesu, ekonomii, techniki);

2. Moduł – drugi język obcy nowożytny – studenci mogą uczyć się języka angielskiego lub hiszpańskiego;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem oraz wykład specjalizacyjny dopasowany tematycznie do wybranych dziedzin seminariów magisterskich (teoria kultury, teoria literatury, teoria dydaktyki, językoznawstwo germanistyczne);

4. Moduł – kompetencje kierunkowe – w skład tego modułu wchodzą obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia tłumaczeniowe, obejmujące tłumaczenie tekstów użytkowych oraz specjalistycznych, przygotowujące studentów do przyszłej pracy tłumacza w instytucjach kultury, biznesu, polityki, i innych. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej z wieloletnią praktyką w tłumaczeniu tekstów fachowych, użytkowych i literackich. Drugą grupę zajęć modułu kompetencji kierunkowych stanowią zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.

5. Moduł – kompetencje uzupełniające – filozofia, socjologia lub antropologia oraz konwersatorium z literatury powszechnej.

Specjalizacja nauczycielska – studenci studiów magisterskich mają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego na III i IV etapie edukacyjnym, po zaliczeniu przedmiotów nauczycielskich (psychologia, pedagogika, dydaktyka, BHP w zawodzie nauczyciela, pierwsza pomoc, prawne aspekty zawodu nauczyciela) oraz 150 godz. praktyki pedagogicznej.

Perspektywy zawodowe absolwentów filologii germańskiej:

Absolwenci studiów magisterskich o specjalności filologia germańska to fachowcy dobrze znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem magistra filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języka zawodowego.

webmaster: Maciej Borkowski