Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2022/2023

Filologia germańska

Celem studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku filologia germańskajest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu. Kształcenie studentów odbywa się w ramach dwóch specjalizacji (jedna do wyboru) -  tłumaczeniowej, gdzie studenci doskonalą umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, oraz w ramach specjalizacji języki specjalistyczne, gdzie studenci podnoszą kompetencje językowe z zakresu znajomości języków specjalistycznych tj. biznes, ekonomia, prawo, administracja, technika. Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom kierunku filologia germańska podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonego kierunku.

Program studiów magisterskich obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2;

2. Moduł – drugi język obcy nowożytny – studenci mogą uczyć się języka angielskiego;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – w skład tego modułu wchodzi seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem i którego celem jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej z zakresu translatoryki lub języków specjalistycznych;

4. Moduł – kompetencje kierunkowe – w skład tego modułu wchodzą, w specjalizacji tłumaczeniowej: zajęcia obejmujące tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT), a także tłumaczenie tekstów użytkowych oraz specjalistycznych, przygotowujące studentów do przyszłej pracy tłumacza w instytucjach kultury, biznesu, polityki, i innych. W ramach specjalizacji języki specjalistyczne studenci uczestniczą w zajęciach z socjolingwistyki, lingwistyki tekstu, leksykografii i leksykologii, oraz w zajęciach z języków specjalistycznych: biznes, ekonomia, prawo, administracja, technika, przygotowujące studentów do pracy tłumacza, asystenta językowego, lingwisty w branży informatycznej lub IT, pracy w administracji oraz pracy biurowej, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i  znajomość języka zawodowego Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej z wieloletnią praktyką w tłumaczeniu tekstów fachowych, użytkowych i literackich. Drugą grupę zajęć modułu kompetencji kierunkowych stanowią zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.

5. Moduł – kompetencje uzupełniające – filozofia.

Perspektywy zawodowe absolwentów filologii germańskiej:

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia germańska to fachowcy dobrze znający język niemiecki specjalistyczny oraz posiadający umiejętności tłumaczenia tekstów zarówno literackich, jak i użytkowych oraz specjalistycznych. Takich fachowców potrzebują instytucje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem magistra filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i  znajomość języka zawodowego.

webmaster: Maciej Borkowski