Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2022/2023

Filologia germańska

Celem studiów magisterskich na kierunku filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom kierunku filologia germańska podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonego kierunku.

Program studiów magisterskich obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. ModułJęzyk kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oferujemy studentom II roku MA zajęcia z języka niemieckiego specjalistycznego (język prawa, biznesu, ekonomii, techniki);

2. Moduł – drugi język obcy nowożytny – studenci mogą uczyć się języka angielskiego lub hiszpańskiego;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem oraz wykład specjalizacyjny dopasowany tematycznie do wybranych dziedzin seminariów magisterskich (teoria kultury, teoria literatury, teoria dydaktyki, językoznawstwo germanistyczne);

4. Moduł – kompetencje kierunkowe – w skład tego modułu wchodzą obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia tłumaczeniowe, obejmujące tłumaczenie tekstów użytkowych oraz specjalistycznych, a także tłumaczenia ustne, przygotowujące studentów do przyszłej pracy tłumacza w instytucjach kultury, biznesu, polityki, i innych. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej z wieloletnią praktyką w tłumaczeniu tekstów fachowych, użytkowych i literackich. Drugą grupę zajęć modułu kompetencji kierunkowych stanowią zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.

5. Moduł – kompetencje uzupełniające – filozofia, socjologia lub antropologia oraz konwersatorium z literatury powszechnej oraz narzędzia informatyczne (np. Trados).

Studenci studiów magisterskich mają także możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, po zaliczeniu przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej i praktyki pedagogicznej.

Absolwenci studiów magisterskich kierunku filologia germańska to fachowcy dobrze znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem magistra filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języka zawodowego, a także kompetencje interkulturowe.

Język niemiecki w komunikacji i biznesie

Proponowany kierunek studiów adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym, poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także partycypowanie w praktykach gospodarczo-biznesowych. Połączenie tych dwu porządków daje w rezultacie możliwość uzyskania przez absolwentów kompetencji unikatowych, co szczególnie wzmacnia ich późniejsze szanse na pozyskanie odpowiedniej pracy.

Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

Program studiów na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych; ponadto ma służyć rozwijaniu wiedzy i leksyki w różnych zakresach tematycznych, np.: reklama, media, branża opakowaniowa, chemiczna, farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, itd.

2. Moduł – język angielski w biznesie – studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego, przy czym szczególny nacisk kładziemy na język angielski specjalistyczny;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem, możliwa jest także współpraca i pozyskiwanie materiałów badawczych od firm oferujących studentom kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie praktyki zawodowe;

4. Moduł – specjalizacja – w skład tego modułu wchodzą języki specjalistyczne (ekonomia, prawo i administracja, technika), a także korespondencja handlowa oraz narzędzia informatyczne (tłumaczenie wspomagane komputerowo, pakiet MS Office, PowerPoint, Excel).

5. Moduł – kompetencje społeczne – obejmujący przedmioty: dyplomacja i etyka w biznesie, komunikacja interkulturowa w biznesie, komunikacja interpersonalna, negocjacje interkulturowe w biznesie.

Szczególnym atutem kierunku studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest jednoczesne realizowanie 150 godz. praktyki zawodowej w jednej z firm, w których niezbędna jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie odpowiednich kompetencji interkulturowych: McKinsey, European Media Group, Getsix, Franklin Templeton, Porsche, Osram.

Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie bez trudu znajdą pracę w firmach branży biznesowej i prawniczej.

webmaster: Maciej Borkowski