Studium Podyplomowe 2003-04

Sztuka doskonalenia zawodowego

prace dyplomowe Słuchaczy Trzysemestralnego Podyplomowego Studium dla Nauczycieli Języka Niemieckiego, przeprowadzonego przez IFG UAM, w ramach grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w latach 2003 - 2004

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

długo zastanawiałam się, jak powinien brzmieć tytuł niniejszej publikacji i ostatecznie wybrałam następujący: Sztuka doskonalenia zawodowego. Kilka powodów okazało się być decydujących:

•  niniejsza publikacja jest zbiorem prac dyplomowych Słuchaczy Trzysemestralnego Podyplomowego Studium dla Nauczycieli Języka Niemieckiego, przeprowadzonego przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w latach 2003 - 2004;

•  prace dyplomowe najlepiej świadczą o doskonaleniu zawodowym nauczycieli języka niemieckiego, które dokonało się w czasie i pod wpływem programu studiów podyplomowych;

•  należy przeciwdziałać utartym opiniom obiegowym, że nauczyciele to ludzie, którzy zawsze wszystko wiedzą najlepiej; w tej grupie zawodowej niezwykle ważne jest umiejętne i permanentne doskonalenie warsztatu pracy; w środowisku nauczycieli języków obcych doskonalenie staje się więc sztuką, która wymaga podjęcia wielu różnorodnych działań i refleksji;

•  wyniki końcowej ankiety ewaluacyjnej wskazały, że nauczyciele chętnie korzystają z doświadczeń koleżanek / kolegów i uczą się od siebie wzajemnie;

•  przeprowadzenie studiów podyplomowych to także możliwość doskonalenia zawodowego dla nauczycieli akademickich; jest to niezwykle potrzebne zbliżenie środowiska nauki ze środowiskiem oświaty, przy czym korzyści wynikające z tej relacji są obustronne.

Wymienione powyżej powody doprowadziły do przekonania, że umiejętność doskonalenia zawodowego należy postrzegać jako sztukę, wymagającą ciągłego udoskonalania.

Wszystkim Słuchaczom TPSdNJN życzę, aby ukończenie tych studiów podyplomowych było impulsem:

•  do refleksji nad teorią glottodydaktyczną,

•  do przeprowadzania eksperymentów dydaktycznych,

•  do podejmowania nowych działań doskonalących,

•  do adekwatnej samooceny własnego warsztatu pracy.

Dziękując Słuchaczom TPSdNJN za współpracę, dziękuję również wszystkim tym pracownikom IFG i zaproszonym Gościom, którzy w czasie zajęć z wielką empatią wyszli naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli języka niemieckiego.

Słowa wdzięczności kieruję pod adresem dr. Macieja Borkowskiego za opracowanie publikacji internetowej oraz Zespołowi Redakcyjnemu za recenzowanie prac Słuchaczy.

kierownik TPSdNJN
dr Izabela Marciniak

Komitet redakcyjny:

dr Maria Drażyńska-Deja

dr Monika Gaińska

dr Małgorzata Grzywacz

dr Izabela Marciniak

dr Renata Rybarczyk

dr Maria Sawicka

Prace Słuchaczy z zakresu krajo- i kulturoznawstwa Szwajcarii zostaną opublikowane oddzielnie, pod redakcją dr Małgorzaty Grzywacz.

Prace Słuchaczy: 

Dokumenty zapisane są w formacie PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący ten format.
Rozdział 1: Projekty międzynarodowe

Mirosława Czapla, Anna Słowińska : Realizacja projektów międzynarodowych jako przygotowanie do wykorzystania języka obcego w kontaktach międzynarodowych na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Jolanta Król, Karolina Robak-Trzmiel : O realizacji pracy projektowej opartej na współpracy miast partnerskich, jako jednej z możliwości kształcenia kompetencji interkulturowej

Edyta Raczak, Lidia Szczublewska, Beata Szymańska : Polsko-niemieckie spotkania w Mikuszewie - strona praktyczna organizowania wymian młodzieżowych

Liliana Sobocińska : Nauka języka niemieckiego w środowisku naturalnym w trakcie odbywania stażu zawodowego z recyklingu pojazdów samochodowych w oparciu o standardy europejskie

Rozdział 2: Prace projektowe

Izabela Pospieszna : Praca z projektem na lekcji języka niemieckiego jako skuteczna metoda motywowania uczniów do nauki

Alicja Taborek : Kraje niemieckojęzyczne - projekt krajoznawczy

Izabela Krzemińska : Ślady niemieckie w moim mieście

Roman Nowicki : Rola prac projektowych w nauczaniu języka obcego zawodowego

Rozdział 3: Refleksje nauczycieli

Marzena Grzybowska : Sprawdzian ustny jako innowacyjna forma oceniania kompetencji werbalnej uczniów

Grzegorz Szopa : Europa równych szans językowych

Dorota Oller : Nowa matura w konkursie języka niemieckiego - ewaluacja i wyniki wskazujące na stopień przygotowania (młodzieży) uczniów

Sylwia Denka : Bewegter Deutschunterricht - wie kann man Deutsch mit Hand und Fuß lernen?

Monika Jankowska : Uczeń dyslektyczny w szkole ponadgimnazjalnej

Małgorzata Kraśnik, Jolanta Tendera : Praca z uczniem z dysfunkcjami grafomotorycznymi na lekcjach języka niemieckiego

Aleksandra Pawlak : Praca w klasie integracyjnej

Ewa Dorota Miareczko : Fächerübergreifender Unterricht: Deutsch-Erdkunde (prezentacja lekcji, metody pracy)

Joanna Sokołowska : Nauka drugiego języka obcego - pomoc czy przeszkoda?

Izabela Witlewska-Janiak : Ausspracheschulung an Hand von Kinderliedern, Reimen und kurzen Gedichten

Milena Czerwińska : Übersetzungsprobleme von Fachtexten aus dem Bereich der Wirtschaft

Iwona Gliszczyńska-Klain : Die Hauptschwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Sprache als zweiter Fremdsprache nach Englisch

Rozdział 4: Pomysły dydaktyczne

Ewa Samborska : Versandkataloge online im Deutschunterricht

Leszek Pawlikowski : Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej

Luiza Lapacińska-Sobanek : Konkurs języka niemieckiego o miano germanisty szkoły

Małgorzata Flieger : Niemiecki kiermasz świąteczny w Polsce - praca z projektem o świętach Bożego Narodzenia w Niemczech

Ewa Jarecka : Piosenka na lekcji języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej w odbiorze ucznia

Danuta Lisowska, Monika Koralewska: Krótkie formy sceniczne na lekcji języka obcego w ujęciu teoretyczno-praktycznym

Bożena Łosiewska : Warum lesen wir? - prezentacja lekcji z wykorzystaniem fragmentu z literatury

Anna Grajkowska-Soroka : Kobiety i mężczyźni - stereotypy

Joanna Haglauer-Dydowicz : Od stacji do stacji: czyli jak łatwo i przyjemnie sprawdzić: co umiem?

 

wszelkie prawa zastrzeżone

 

webmaster: Maciej Borkowski